ไหน!มิติแห่งความซื่อสัตย์ของปปป.

ป.ป.ช. เผย 300 นักการเมืองรวยขึ้นหลังพ้นเก้าอี้

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (นามสกุลเดิม พงศ์พูนสุขศรี)

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก democrat.or.th

          อึ้ง! นักการเมืองกว่า 300 คน รวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส. รวมกว่า 4 พันล้าน พรรคประชาธิปัตย์ติดโผ 10 อันดับแรก

          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554  (ยุบสภา) พบว่า มี ส.ส.ประมาณ 317  คน มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จากตอนรับตำแหน่งวันที่ 22 มกราคม 2551 รวมมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ประมาณ 4.3 พันล้าน โดยในจำนวน 265 คน มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านบาท

          เมื่อจำแนกรายละเอียดพบว่า   ส.ส.ที่มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่ม มีดังนี้

          – มากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน  7 คน

          – มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท  จำนวน 10 คน

          – มากกว่า  10  ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท  จำนวน 54 คน

          – มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท  จำนวน 61 คน

          – ที่เหลือเปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 5 ล้านบาท

          โดยนักการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 7 คน ได้แก่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์,  นางสาว เฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์, นาง ผุสดี ตามไท, นายเจริญ คันธวงศ์, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี และนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ซึ่งทั้งหมดสังกัดพรรคประชาธิปัตย์

          1. ทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยา ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของ นายโชติ คู่สมรส จากเดิมมี 458,414,980 บาท เพิ่มเป็น 778,310,771 บาท (เพิ่ม 319,895,791 บาท) ขณะที่คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุนเพิ่มจาก 24,756,471 บาทเป็น 38,207,903 บาท (เพิ่ม 13,451,432 บาท)

          2. นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินฝากและเงินลงทุนของนางรัตนา ภรรยา จากเดิมมี 310,990,370 บาท เพิ่มเป็น 454,301,247 บาท  (เพิ่มขึ้น 143,310,877 บาท) รายการเงินลงทุนจากเดิม 177,170,500 บาท เพิ่มเป็น 336,223,551 บาท  ( เพิ่มขึ้น 159,053,051 บาท)  เป็นเจ้าของโรงงานน้ำมันพืช

          3. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินจาก 14 แปลงมูลค่า 114,900,000 บาท  เพิ่มเป็น 15 แปลง  มูลค่า 411,900,000  บาท

          4. นางผุสดี ตามไท ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินของนายบดินทร์ คู่สมรส จากเดิม 19 แปลงมูลค่า 116,768,260 บาท เหลือ 15 แปลง แต่มูลค่าเพิ่มเป็น 389,104,260 บาท

          5. นายเจริญ คันธวงศ์ จากเดิมไม่ได้แจ้งรายการทรัพย์สินของนางเพ็ญธิราคู่สมรส ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สิน 139,384,724  บาท

          6. นายอรรถวิช สุวรรณภักดี จากเดิมโสด ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าสมรสกับ นางพิณ สุวรรณภักดี เจ้าของบริษัท  โคลัมเบีย โครม (ประเทศไทย) จำกัด มีทรัพย์สิน 137,571,309 บาท 

          7. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เปลี่ยนแปลงจากหนี้สิน จำนวน 155.3  ล้านบาทหายไปและมีเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

          สำหรับรายชื่อนักการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีดังนี้

          1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 422,155,214.03 บาท
          2. นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  302,935,294.0 บาท
          3. นางสาวเฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 301,651,393.64 บาท
          4. นางผุสดี ตามไท  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 259,458,050.74 บาท
          5. นายเจริญ คันธวงศ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 141,615,616.27 บาท
          6. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 135,118,884.35 บาท
          7. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 116,981,845.57 บาท
          8. นางอานิก อัมระนันทน์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 98,700,686.5 บาท
          9. นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 87,629,446.81 บาท
          10. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 83,837,878.98 บาท
          11. นายประชา  ประสพดี เพื่อไทย เพิ่ม 83,659,720.62 บาท
          12. นายอารยะ ชุมดวง  มัชฌิมาธิปไตย เพิ่ม 69,933,571.83 บาท
          13. หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 60,530,698.24 บาท
          14. พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 55,681,194.97 บาท
          15. นางชนากานต์ ยืนยง  ประชาราช  เพิ่ม 54,684,278.28 บาท
          16. นายไพโรจน์ ตันบรรจง  พลังประชาชน  เพิ่ม  51,689,395.79 บาท
          17. นายชุมพล  กาญจนะ ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 50,212,323.41 บาท
          18. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  เพื่อไทย เพิ่ม 46,783,568.44 บาท
          19. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล  ชาติไทย  เพิ่ม 44,078,042.81 บาท
          20. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์   พลังประชาชน  เพิ่ม 42,109,333.31 บาท
          21. นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย เพื่อไทย เพิ่ม  39,880,884.66 บาท
          22. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  38,373,202.29 บาท
          23. นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เพิ่ม 37,215,497.08 บาท
          24. นายกัมพล สุภาแพ่ง  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 33,521,812.91 บาท
          25. นายอัศวิน วิภูศิริ  ชาติไทย เพิ่ม 32,664,109 บาท
          26. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 32,354,384.19 บาท
          27. นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล  พลังประชาชน เพิ่ม 31,364,224.35 บาท
          28. นายสมควร โอบอ้อม  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 30,178,420.73 บาท
          29. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 28,806,654.58 บาท
          30. นายธเนศ  เครือรัตน์   เพื่อไทย เพิ่ม 28,550,751.36 บาท
          31. นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  ประชาราช เพิ่ม 26,563,985.09 บาท
          32. นายวินัย เสนเนียม  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 26,412,695.89 บาท
          33. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 25,967,450.62 บาท
          34. นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์  พลังประชาชน เพิ่ม 24,998,698.21 บาท
          35. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ  พลังประชาชน เพิ่ม 23,746,751.13 บาท
          36. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์  พลังประชาชน เพิ่ม 23,475,398.92 บาท
          37. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง  พลังประชาชน เพิ่ม 22,842,232.39 บาท
          38. นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 22,231,736.02 บาท
          39. นายไชยยศ  จิรเมธากร  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 21,220,998.15 บาท
          40. พันตำรวจโทสุรทิน  พิมานเมฆินทร์  พลังประชาชน เพิ่ม 20,078,515.94 บาท
          41. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี  เพื่อไทย เพิ่ม 19,643,246.44 บาท
          42. นายวิฑูรย์  นามบุตร  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 18,317,132.76 บาท
          43. นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 16,740,766.93 บาท
          44. นายอัสนี  เชิดชัย พลังประชาชน เพิ่ม 16,471,663.19 บาท
          45. นางลินดา เชิดชัย พลังประชาชน เพิ่ม 16,471,663.19 บาท
          46. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย เพิ่ม 16,284,039.42 บาท
          47. นายพีรพันธุ์  พาลุสุข  เพื่อไทย เพิ่ม 15,393,268.34 บาท
          48. นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์  พลังประชาชน เพิ่ม 15,002,029.47 บาท
          49. นายรณฤทธิชัย  คานเขต  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 14,964,283.2 บาท
          50. นายชุมพล จุลใส  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 14,870,746.22 บาท
          51. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ  เพื่อไทย เพิ่ม 14,755,551.49 บาท
          52. นายพฤฒิชัย  วิริยะโรจน์  เพื่อไทย เพิ่ม 14,693,294.66 บาท
          53. นายนัจมุดดีน อูมา พลังประชาชน เพิ่ม 14,474,019.16 บาท
          54. นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เพื่อไทย เพิ่ม 14,158,421.89 บาท
          55. นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย เพิ่ม 12,990,960.61 บาท
          56. นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 12,927,130 บาท
          57. นายเรวัต อารีรอบ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 12,205,259.3 บาท
          58. นายสุชาติ  ลายน้ำเงิน พลังประชาชน เพิ่ม 12,181,208.42 บาท
          59. นายนิทัศน์  ศรีนนท์ พลังประชาชน เพิ่ม 12,119,996.22 บาท
          60. นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย เพิ่ม 11,838,730.45 บาท
          61. นายธนิตพล ไชยนันทน์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 11,827,784.57 บาท
          62. นายสุทัศน์ เงินหมื่น  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 11,731,602.74 บาท
          63. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 11,301,788.1 บาท
          64. นายพ้อง ชีวานันท์  พลังประชาชน เพิ่ม 11,158,260.3 บาท
          65. นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย เพิ่ม 11,151,851.86 บาท
          66. นายประนอม โพธิ์คำ  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 10,730,535.54 บาท
          67. นายฐานิสร์  เทียนทอง   ประชาราช เพิ่ม 10,669,050.03 บาท
          68. นายวิชาญ มีนชัยนันท์  เพื่อไทย  เพิ่ม 10,469,083.35 บาท
          69. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์  มัชฌิมาธิปไตย เพิ่ม 10,407,486.14 บาท
          70. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  10,287,465.7 บาท
          71. นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 10,265,129.35 บาท
เหอ เหอ ต่อไปพรรคนี้คงบอกใครต่อไปไม่ได้ว่าสุจริต เพราะหลักฐานเห็นๆ ว่า
ดีแต่ปู๊ด  เจรงๆ
http://hilight.kapook.com/view/62694

About redantdemocracy

Fight for All justice

Posted on กันยายน 12, 2011, in NEWS. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: